Download algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Van der Giesen Autoshop te Eerbeek

 1. Partijen

  123autolakken.nl, autoshopeerbeek.nl,autoshop-eerbeek.nl autolakken-webshop.nl en vandergiesenautoshop.nl zijn een onderdeel van van der Giesen autoshop gevestigd in Eerbeek, hierna te noemen VanderGiesen.
  Koper/Opdrachtgever hierna te noemen Koper

 2. Toepasselijkheid

  Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en leveringen van VanderGiesen, en op alle met VanderGiesen gesloten overeenkomsten. Inkoopvoorwaarden of andere voorwaarden van een Koper zijn uitgesloten, tenzij VanderGiesen deze schriftelijk heeft aanvaard.

 3. Aanbiedingen/overeenkomsten

  Alle aanbiedingen van VanderGiesen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. VanderGiesen behoudt zich het recht voor om de prijzen te wijzigen.

  Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van een bestelling door VanderGiesen. VanderGiesen is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan (de acceptatie van) de bestelling te verbinden. Indien VanderGiesen een bestelling niet accepteert, deelt zij dat binnen acht dagen na ontvangst van de bestelling mee en zal het eventueel betaalde bedrag terugstorten.

 4. Prijzen en betalingen

  De vermelde prijzen van aangeboden producten en diensten zijn inclusief btw en exclusief kosten van handeling, verzending en bezorging, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld of schriftelijk overeengekomen.

  Bij overschrijding van de betalingstermijn is Koper vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden in verzuim.

  Indien VanderGiesen haar vordering ter incasso uit handen geeft, is Koper de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd, die worden berekend volgens het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten en bedragen 25% van het totale factuurbedrag incl. BTW, te vermeerderen met BTW, onverminderd het recht van VanderGiesen om in plaats daarvan de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijk kosten te vorderen.

  Indien Koper met enige betaling in gebreke is, is VanderGiesen gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en/of van andere, al dan niet daarmee samenhangende overeenkomsten met Koper op te schorten dan wel te ontbinden.

  Indien VanderGiesen de prijzen van de aangeboden producten en diensten in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan verhoogt, waartoe VanderGiesen het recht heeft, is Koper gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen vijf werkdagen na mededeling van de prijsverhoging door VanderGiesen.

 5. Levering

  De door VanderGiesen opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft Koper geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van Koper redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat hij de overeenkomst in stand laat en nadat Koper VanderGiesen schriftelijk heeft laten weten dat hij overschrijding van een bepaalde termijn onredelijk zal achten. Bewijs van de redelijkheid rust op Koper /opdrachtgever.

  De levering van de producten geschiedt via PostNL en GLS en anders dan vermeld volgens door hun vastgelegde tarieven of door een pakketdienst. Afhalen bij VanderGiesen is op afspraak ook mogelijk tijdens de openingstijden van de winkel.

 6. Eigendomsvoorbehoud

  De eigendom van geleverde producten gaat pas over op Koper /opdrachtgever, indien hij al hetgeen hij op grond van enige overeenkomst aan VanderGiesen verschuldigd is heeft voldaan. Het risico ter zake van de geleverde producten gaat over op de Koper op het tijdstip van de aflevering aan hem.

 7. Eigendomsrechten van derden

  Koper accepteert volledig en onvoorwaardelijk alle intellectuele, industriële en eventueel andere eigendomsrechten, die rusten op de door VanderGiesen geleverde producten en diensten.

  VanderGiesen garandeert niet dat de aan Koper geleverde producten en diensten geen inbreuk maken op enig intellectueel, industrieel of eventueel ander eigendomsrecht van derden.

 8. Reclames en aansprakelijkheid

  Koper is verplicht bij aflevering te onderzoeken of de producten of diensten geheel aan de overeenkomst beantwoorden. Indien Koper van mening is dat dat niet het geval is, dient hij VanderGiesen binnen 3 dagen na aflevering bij aangetekende brief daarvan in kennis te stellen. Indien Koper heeft aangetoond dat het product of de dienst niet aan de overeenkomst beantwoordt, heeft VanderGiesen het recht om het product of de dienst tegen retournering van het/de oorspronkelijke te vervangen door een nieuw(e) dan wel om het factuurbedrag daarvan aan Koper te restitueren, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van enige schade.

 9. Reclames en aansprakelijkheid specifiek gemaakt producten

  Producten die naar uw specificatie gemaakt zijn zoals,oa spuitbussen, lakstiften, lakpennen op kleur, kunnen niet worden geretourneerd en alvorens deze te gebruiken dient gecontroleerd te worden (op een proefstuk) of de kleur correct is. VanderGiesen aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de schade toegebracht door verkeerde kleuren.

  Indien Koper jegens VanderGiesen aanspraak kan maken op garantie dient hij binnen de overeengekomen garantietermijn zijn claim inclusief de eventuele gevolgschade ineens en volledig in te dienen door middel van een aangetekend schrijven.

  Indien Koper het product niet wenst af te nemen heeft hij de mogelijkheid de overeenkomst te ontbinden. Hij dient daartoe binnen drie dagen, of binnen de eventueel ingevolge vigerende wetgeving dwingendrechtelijk bepaalde langere termijn, aan VanderGiesen mededeling te doen en het product te retourneren. Retourzendingen worden in dat geval slechts aanvaard als het product en de originele verpakking van het product onbeschadigd zijn. Indien producten / verpakkingen bij controle schade blijken te hebben of niet in originele staat zijn, zullen de kosten voor herstel/vervanging in rekening worden gebracht. De kosten van retourzendingen komen voor rekening van Koper /opdrachtgever.

 10. Communicatie e.d.

  Voor miscommunicatie, vertraging of niet-deugdelijk ontvangen bestelgegevens en mededelingen, die een gevolg zijn van het gebruik van het Internet of van enig ander communicatiemiddel in de relatie tussen Koper en VanderGiesen is VanderGiesen niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake is van opzet of grove schuld van VanderGiesen is.

 11. Overmacht

  Onverminderd de overige haar toekomende rechten heeft VanderGiesen in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van een overeenkomst of bestelling op te schorten dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door schriftelijk mededeling. VanderGiesen is in zulk geval niet gehouden tot enige schadevergoeding. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming die niet aan VanderGiesen kan worden toegerekend omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens wet, rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvatting voor haar rekening komt.

 12. Gebruik voorwaarden

  Koper kan nooit enig recht ontlenen aan het feit dat VanderGiesen van deze voorwaarden is afgeweken dan wel deze niet heeft toegepast.

  Indien bepalingen van deze voorwaarden in strijd mochten zijn met een wettelijke bepaling, zal de betreffende bepaling in de voorwaarden komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door VanderGiesen vast te stellen nieuwe, rechtens geoorloofde, vergelijkbare bepaling.

 13. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

  Op alle aanbiedingen, bestellingen, leveringen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn alsmede op deze voorwaarden zelf is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

  Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in het Arrondissement van toepassing, tenzij een geschil voor het Kantongerecht moet dienen, in welk geval naar de regelen van de wet dient te worden gehandeld.

 14. Punt 13. Eigendom

  Zolang de factuur/facturen niet in geheel voldaan zijn, blijven de geleverde goederen het onvervreemdbare eigendom van VanderGiesen.